Obchodní podmínky

Directcom s.r.o. se sídlem Lisabonská 799, 199 00 Praha 9, IČ 28536061 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148694 (dále jen “Odkupující”)

 1. Odkupující nabízí zákazníkům možnost odprodat Odkupujícímu své původní zařízení („Odkup“) a cenu tohoto Odkupujícím odkoupeného zařízení použít na úhradu kupní ceny nově pořizovaného zařízení, které zákazník u Odkupujícího zakoupí.
 2. Odkup je určen zákazníkům Odkupujícího, kteří jsou fyzickými osobami, jakož i fyzickým podnikajícím osobám a právnickým osobám.
 3. Zařízení, které lze ze strany Odkupujícího odkoupit, jsou telefony, tablety nebo notebooky vyrobené společností Apple.
 4. Zákazník prodávající své původní zařízení Odkupujícímu musí být řádným vlastníkem tohoto původního zařízení. V opačném případě nese zákazník veškeré důsledky s tím spojené.
 5. Odkup původního zařízení je možné realizovat pouze v provozně Odkupujícího.
 6. Zákazník je před odkupem původního zařízení povinen odstranit z původního zařízení veškerý obsah soukromého charakteru (zejména kontakty, zprávy, hesla, fotografie, audio-video záznamy apod.). V opačném případě nese zákazník veškeré důsledky s tím spojené.
 7. Zákazník odpovídá za to, že odkupované zařízení neobsahuje nelegální či škodlivý software nebo jiný obsah nelegálního či škodlivého charakteru.
 8. Cena odkupovaného původního zařízení je vždy stanovena dle aktuálního stavu zařízení (zejména s ohledem na stav displeje, krytu, stáří baterie, dodání s originální nabíječkou, či dalším příslušenstvím, funkčností fotoaparátu jakož i jiných funkcionalit zařízení).
 9. Cenu odkupovaného původního zařízení stanoví zaměstnanec Odkupujícího zejména dle stavu původního zařízení a jeho hodnoty na trhu v daný okamžik. Odkupující tedy negarantuje zákazníkovi, že výsledná cena bude stejná jako v modelové aplikaci na www.kupmac.cz.
 10. Aby mohlo být původní zařízení odkoupeno, musí být současně splněny následující podmínky:
  1. Zařízení musí být funkční a musí být možné je zapnout
  2. Odkupní cena zařízení musí dosahovat alespoň 200,- Kč a více, tj. pokud je odkupní cena zařízení s ohledem na stav zařízení a jeho příslušenství a hodnotu na trhu stanovena na méně než 200,- Kč, není Odkupující povinen takové zařízení odkoupit.
 11. Odkupní cena je zákazníkovi vždy vyplácena v hotovosti.
 12. Odkupující je oprávněn odmítnout odkup původního zařízení s nákupem nového zařízení na splátky v případě, že zákazník nemá vůči Odkupujícímu vypořádány všechny splatné pohledávky.
 13. Odkupující si vyhrazuje právo odkup použitého zařízení odmítnout, a to i v případě, že budou veškeré výše uvedené podmínky splněny.
 14. Odkupující si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.kupmac.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 15. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že Odkup není službou elektronických komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění (Zákon o elektronických komunikacích).
 16. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 3. 2018.